วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
(Chiang Mai Polytechnic College)

1. สถานที่ตั้ง

 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ  ตั้งอยู่เลขที่ 49 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก  อำเภอเมือง   จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 50300 หมายเลขโทรศัพท์ 053-211592 หมายเลขโทรสาร 053-211468 มีขนาดเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา

2. ประวัติวิทยาลัย

 • วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ก่อตั้งขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2513 เป็นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 จังหวัดเชียงใหม่ ทำการสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 ชั่วโมง  (5 เดือน)
 • ปี พ.ศ.2514 พระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ได้สนับสนุนและอนุญาตให้ใช้สถานที่ของวัดพันอ้น เป็นสถานที่ทำการของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32
 • ปี พ.ศ. 2515 ได้มาขอเช่าธรณีสงฆ์วัดสีสุก (ร้าง)  มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา เพื่อใช้เป็นที่ทำการและเปลี่ยนชื่อจากโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 เชียงใหม่เป็นโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่
 • ปี พ.ศ. 2518-2521 ได้รับจัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานปี พ.ศ. 2521 ย้ายที่ทำการของโรงเรียนจากบริเวณวัดพันอ้นไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ณ เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่จนถึงปัจจุบันมีครูและบุคลากรทางการศึกษาทั้งหมดจำนวน  87 คน นักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)  จำนวน 310 คน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) จำนวน 83 คน หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 1,585 คน

3. ปรัชญาวิทยาลัย

 • สร้างคนดี     มีวิสัยทัศน์     พัฒนาวิชาการ     เชี่ยวชาญวิชาชีพ

4. สีประจำวิทยาลัย

5. ต้นไม้ประจำวิทยาลัย

 • ต้นสีสุก

6. อัตลักษณ์ของวิทยาลัย

 • ทักษะเยี่ยม     เปี่ยมคุณธรรม     ล้ำเลิศวิชาการ     เชี่ยวชาญวิชาชีพ

7. เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

 • สร้างงาน สร้างอาชีพและบริการชุมชนครบจบในที่เดียว

8. วิสัยทัศน์ของวิทยาลัย

 • จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพอย่างมีคุณภาพทั้งแบบออนไลน์และออนไซต์

9. พันธกิจของวิทยาลัย

 • จัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพได้มาตรฐานสู่สากล
 • จัดการศึกษาในระบบออนไลน์และออนไซต์อย่างมีประสิทธิภา
 • บริการวิชาการและวิชาชีพอย่างทั่วถึงและเสมอภาค
 • สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษาและฝึกอบรมวิชาชีพ
 • ส่งเสริม สนับสนุนการวิจัย สร้างนวัตกรรม พัฒนาองค์ความรู้และเผยแพร่สู่สาธารณชน

10. ทำเนียบผู้บริหาร

11. การจัดการศึกษา

12. ข้อมูลบุคลากรฝ่ายบริหาร ประจำปีการศึกษา 2562

13. อัตรากำลังบุคลากร

14. อัตรากำลังข้าราชการ จำแนกตามแผนกวิชา ระดับวุฒิการศึกษา

15. รายละเอียดบุคลากร

16. แผนการเรียน

17. นักเรียน นักศึกษา

18. สถานประกอบการที่จัดส่งนักเรียน นักศึกษาไปฝึกงาน

19. อาคารสถานที่

20. งบประมาณ ประจำปี 2562

21. ครุภัณฑ์ประจำปี 2562

22. คณะผู้จัดทำข้อมูลสถานศึกษา

 • นายปทาภัทร วชิระโพธิ์ หัวหน้างานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ

23. คณะที่ปรึกษา