📣 ประกาศรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น ภาคฤดูร้อน