SMIS

เข้าระบบ SMIS
ข่าวสาร (กำลังปรับปรุง)
ปรังปรุงระบบ 1
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 2
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 3
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 4
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 5
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000

ปรังปรุงระบบ 6
หัวข้อปรับปรุง วันที่ 00/00/0000


ล่าสุด :: 2018-10-12 ::

ยินดีต้อนรับ
เวลา 15.30 น. คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาวิทยาลัยฯ ให้การต้อนรับ นางสาวนิรัชรา ศุภชนานันท์ รองผู้อำนวยการเทคนิคดอกคำใต้ เนื่องในโอกาสย้ายมาดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใmore..
กิจกรรม


ปรับปรุงฐานข้อมูล
กำลังดำเนินการ


ปรับปรุงฐานข้อมูล
กำลังดำเนินการ


ปรับปรุงฐานข้อมูล
กำลังดำเนินการ


งานศูนย์ข้อมูล ขออภัย เรากำลังปรับปรุงระบบ
กำลังดำเนินการ.


ปรับปรุงฐานข้อมูล
กำลังดำเนินการ


ปรับปรุงฐานข้อมูล
กำลังดำเนินการ

แผนกวิชาที่เปิดสอน(กำลังปรับปรุง)
  ลำดับ ชื่อวิชา จำนวน ผู้เรียน
1ระบบปรับปรุง 2566
2ระบบปรับปรุง2551
3ระบบปรับปรุง 2445
4ระบบปรับปรุง 2544
5ระบบปรับปรุง2440
6ระบบปรับปรุง2539
7ระบบปรับปรุง2338
8ระบบปรับปรุง2538
9ระบบปรับปรุง2437
10ระบบปรับปรุง2534
19ระบบปรับปรุง2518

20ระบบปรับปรุง249
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ 49 ถนน ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง จ.เชียงใหม่ เชียงใหม่ 50300 โทรศัทพ์ : 053211592