เอกสารแผ่นพับของวิทยาลัย

ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ ตามนโยบายของ คสช.

 

 1. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

    เช่น  เข้าแถวเคารพธงชาติ  สวดมนต์ไหว้พระก่อนนอน

 1. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม

    เช่น  ช่วยคุณครูถือของ  กวาดใบไม้ในลาดวัด

 1. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์

    เช่น  ตั้งใจเรียนหนังสือ  ช่วยพ่อแม่ทำงานบ้าน

 1. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม

    เช่น  ศึกษาหาความรู้ทั้งในและนอกห้องเรียน  ทบทวนบทเรียนทุกครั้งที่เรียนแล้ว

 1. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม

    เช่น  ไหว้พ่อแม่คุณครูให้สวยงาม

 1. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน

    เช่น   ประปฏิบัติตนให้อยู่ในศีล5  ช่วยดหลือผู้อื่นในยามที่ลำบาก

 1. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
      เช่น   มีรัฐธรรมนูญเป็นกฎหมายสูงสุด พระมหากษัตริย์ทรงอยู่เหนือการเมือง
 2. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
      เช่น   เคารพที่ผู้ที่มีอายุมากกว่า ทำตามกฎหมายให้ดีที่สุด
 3. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
      เช่น   ใช้สติและปัญญาของเราในทางที่รู้หน้าหน้าคนต้องรู้ใจด้วยปฏิบัติตนในความพอเพียง
 4. รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัสของ พระบาทสมเด็จพระ

เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
     เช่น   ปลูกพืชผักสวนครัวกินเอง  ประหยัดค่าใช้จ่าย ทำบัญชีรายรับรายจ่าย

 1. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่างๆหรือกิเลส มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
       เช่น   ทำใจให้เข้มแข็งไม่ยอมให้กับคนที่ข่มเรา  รู้ถูกรู้ผิด
 2. คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
        เช่น   เข้าร่วมค่ายอาสาพัฒนาชนบท

ผู้อำนวยการ วิทยาลัยสารพัดช่าง

ผู้อำนวยการ

เกี่ยวกับศูนย์อาชีวศึกษา

สถิติผู้เข้าชม

053327
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
147
122
995
51462
452
4666
53327
Your IP: 3.226.243.36
2020-04-03 21:04