📣 การปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่น 178

🕘 15 มกราคม 2564

Thumbnail 4
ขอแสดงความยินดีกับครูสุรีรัตน์ ทักษะวสุ (ครูเล็ก) ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1 และ 2 GEG ChiangMai Co-Leader, Thailand. Google Workspace for Education Fundamentals. การเตรียมนักศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google (L1,L2, ผู้ฝึกอบรม)
Thumbnail 4
ส่งมอบคำอวยพรและความขอบคุณ สวัสดีปีใหม่ 2565
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นำโดยทีมงานผู้บริหารภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ วิศาล วัชรินทร์ มอบหมายให้แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ทำคุกกี้ (ครัวศรีสุก) เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ และมอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายงาน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย เดินทางมอบเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่หน่วยงานต่างๆ ในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง แทนคำขอบคุณ
Thumbnail 4
ศูนย์อาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และการให้บริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมาฯ ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่
Thumbnail 5
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ดังนี้
1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ นายชาตรี กรวัชรธาดา แผนกวิชาช่างยนต์
2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) นางสุภาวดี ชลายน แผนกวิชาพณิชยการ
Thumbnail 5
คณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษาร่วมไว้อาลัยและร่วมอุทิศส่วนกุศลฯ ให้แก่ดวงวิญญาณครูณัฐพงศ์ ตูมราช ณ วัดกำแพงงาม อ.หางดง จ.เชียงใหม่
Thumbnail 6
ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้น ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ได้แก่ ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพสตรี ทักษะการตัดแต่งทรงผมสุภาพบุรุษ ทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผมเจ้าสาว ทักษะการประกอบอาหารจานเดียว
Thumbnail 7
ดำเนินการจัดการแข่งขันทักษะพื้นฐาน ระดับปวช./ปวส. ระดับอาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2564 ประเภทการขับร้องและวงดนตรี
Slide
โครงการอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณียี่เป็ง ประจำปี 2564
Slide
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 5
Thumbnail 6
Thumbnail 7
Slide
Slide
Thumbnail 8
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารสถานศึกษา

Thumbnail 1
Thumbnail 2
Thumbnail 3
previous arrow
next arrow

ข่าวกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ ครูสุรีรัตน์ ทักษะวสุ (ครูเล็ก) ครูแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ผ่านการรับรองของ Google ระดับ 1 และ 2 GEG ChiangMai Co-Leader, Thailand. Google Workspace for Education Fundamentals. การเตรียมนักศึกษาที่ผ่านการรับรองของ Google (L1,L2, ผู้ฝึกอบรม)

🕘 19 มกราคม 2565

ส่งมอบคำอวยพรและความขอบคุณ สวัสดีปีใหม่ 2565 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ นำโดยทีมงานผู้บริหารภายใต้การบริหารงานของท่านผู้อำนวยการ วิศาล วัชรินทร์ มอบหมายให้แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ ทำคุกกี้ (ครัวศรีสุก) เพื่อสวัสดีปีใหม่ 2565 แก่คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาของวิทยาลัยฯ และมอบหมายให้ผู้แทนฝ่ายงาน หัวหน้างานทั้ง 4 ฝ่าย เดินทางมอบเป็นของขวัญสวัสดีปีใหม่ 2565 แด่หน่วยงานต่างๆ ในฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง แทนคำขอบคุณ

🕘 11  มกราคม 2565

ศูนย์อาชีวะจิตอาสาร่วมด้วยช่วยประชาชน ในช่วงเทศกาลปีใหม่ 2565 และการให้บริการตัดผมฟรีให้แก่ประชาชนและผู้ที่สัญจรไปมา ณ บริเวณหน้าพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติเชียงใหม่

🕘 31 ธันวาคม 2564

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้รับรางวัลนักเรียน นักศึกษา รางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2563 จำนวน 2 คน ดังนี้ 1. นักเรียนรางวัลพระราชทาน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ได้แก่ นายชาตรี กรวัชรธาดา แผนกวิชาช่างยนต์ 2. นักศึกษารางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาวิชาชีพ (หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น) นางสุภาวดี ชลายน แผนกวิชาพณิชยการ

🕘 29 ธันวาคม 2564

คณะผู้บริหาร ครูและบุคลากรทางการศึกษาร่วมไว้อาลัยและอุทิศส่วนกุศลฯ ให้แก่ดวงวิญญาณครูณัฐพงศ์ ตูมราช ณ วัดกำแพงงาม อ.หางดง จ.เชียงใหม่

🕘 22 ธันวาคม 2564

วีดีโอประชาสัมพันธ์รายวิชาที่เปิดสอน

สถานที่ตั้งวิทยาลัย

  • Visits Today: 228
  • Total Visits: 15919
  • Total Visitors: 1
  • Total Countries: 291