Thumbnail 1
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน(กสศ.) และนักศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ศพอ.) เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ในวันนี้ นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเพื่อพบปะนักศึกษา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอันพึงประสงค์รวมทั้งเนื้อหาวาระที่สำคัญในเรื่องต่างอีกแก่นักศึกษา ทั้งนี้ มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารสถานศึกษา

Thumbnail 2
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow
Thumbnail 2
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเชิญคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมงานไหว้สาปารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ฯ พระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ มณฑลพิธี วัดพระสิงห์ วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน(กสศ.) และนักศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ศพอ.) เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ในวันนี้ นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเพื่อพบปะนักศึกษา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอันพึงประสงค์รวมทั้งเนื้อหาวาระที่สำคัญในเรื่องต่างอีกแก่นักศึกษา ทั้งนี้ มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ดร.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางตุลารัตน์ ศรีน้อย หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และนางสาวเดือนเพ็ญ มาเยอะ แกนนำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่แกนนำครูและนักเรียนห่างไกลบุหรี่และสุรา ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการบริหารเเละการจัดการองค์ประกอบที่๑และ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 นำโดย นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
1. เตรียมความพร้อม กิจกรรมเข้าค่าย การจัดนิทรรศการสถานศึกษาเฉพาะทางความพิการ 2.การดำเนินงานของ ศพอ.เหนือ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้นำเสนอ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ดังนี้ 1. โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ (สถานศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) 2. โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ (ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) 3. การจัดทำ Action Plan ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วีดีโอประชาสัมพันธ์รายวิชา

สถานที่ตั้งวิทยาลัย

do male enhancement pill make you mean espn anchors talking about male enhancement pills stay erect pills thunder rock male enhancement pills diabetes testosterone male enhancement pills mens sex pills to last longer can you drink alcohol with male enhancement pills what is the safest male enhancement product how much does extenze cost do CBD gummies help erections which male enhancement works best new male enhancement pills black horse male enhancement pills vuy black cobra 20 mg pill male enhancement oprah winfrey keto pills reviews do your boobs shrink when you lose weight when do you take keto diet pills how to eat goli apple cider vinegar gummies tv commercial for diet pill vitamin d pills weight loss truly keto gummies reviews do these weight loss gummies work reviews lifeline keto acv gummies decrease fat burner pill kylie jenner keto pill 5s diet pills reviews natural paradise cbd gummies full spectrum cbd gummies with thc near me full spectrum cbd gummies for tinnitus cbd joint pain ointment beezy beez cbd gummies cbd gummies milligrams will hemp gummies help lupus pain diy cbd gummies recipe gummy bear glo cart thc percentage thc gummies for elderly cbd depression benefits elektra cbd benefits cbd for sleep tallahassee fl thc infused gummy bears