Thumbnail 1
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน(กสศ.) และนักศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ศพอ.) เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ในวันนี้ นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเพื่อพบปะนักศึกษา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอันพึงประสงค์รวมทั้งเนื้อหาวาระที่สำคัญในเรื่องต่างอีกแก่นักศึกษา ทั้งนี้ มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
previous arrow
next arrow
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
Thumbnail 1
previous arrow
next arrow

ผู้บริหารสถานศึกษา

Thumbnail 2
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow
Thumbnail 2
Thumbnail 4
Thumbnail 5
Thumbnail 6
previous arrow
next arrow

ข่าวประชาสัมพันธ์

สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเชิญคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมงานไหว้สาปารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ฯ พระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ มณฑลพิธี วัดพระสิงห์ วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน(กสศ.) และนักศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ศพอ.) เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ในวันนี้ นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเพื่อพบปะนักศึกษา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอันพึงประสงค์รวมทั้งเนื้อหาวาระที่สำคัญในเรื่องต่างอีกแก่นักศึกษา ทั้งนี้ มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ดร.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางตุลารัตน์ ศรีน้อย หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และนางสาวเดือนเพ็ญ มาเยอะ แกนนำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่แกนนำครูและนักเรียนห่างไกลบุหรี่และสุรา ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการบริหารเเละการจัดการองค์ประกอบที่๑และ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 นำโดย นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567
1. เตรียมความพร้อม กิจกรรมเข้าค่าย การจัดนิทรรศการสถานศึกษาเฉพาะทางความพิการ 2.การดำเนินงานของ ศพอ.เหนือ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้นำเสนอ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ดังนี้ 1. โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ (สถานศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) 2. โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ (ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) 3. การจัดทำ Action Plan ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567

วีดีโอประชาสัมพันธ์รายวิชา

สถานที่ตั้งวิทยาลัย

does extenze extended release work right away new black plus male enhancement pills 6pk erection pills for men fast acting blue lightning male enhancement dr oz endorsed products male enhancement do any male enhancements actually work libido max pills review viagra and blood pressure pills beverly hills weight loss supplements keto blast gummies customer service do magnesium supplements help weight loss best prescription weight loss pill usa alan shearer weight loss pill weight loss supplement with collagen how to take pro burn keto acv gummies apple cider and vinegar pills for weight loss do biopure keto gummies work triplex keto acv gummies reviews the benefits of goli acv gummies keto acv gummies do they really work what is better for sleep cbd or hemp has cbd been proven to help with anxiety tikun cbd products martha stewart cbd gummies coupon code gummies thc price thc gummies legal kentucky one up thc gummies 600mg review cbd products for knee pain cbd for life pain spray does all cbd help with pain soectrum cbd gummies cheapest thc gummies in denver oras cbd gummies best way to store cannabis gummies best cbd topical deep pain pain cbd gummies adhd is cbd gummies legal in all states what do thc gummies help cbd positive health benefits list benefits of drinking cbd tea