ข้อมูลอาคารและสถานที่

สถานที่ตั้งวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เลขที่ 49 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ รหัสไปรษณีย์ 53000 โทรศัพท์ 0-5321-1592 โทรสาร  0-5321-1468 เว็ปไซต์ : www.cmpoly.ac.th

มีอาคารรวมทั้งสิ้น 8 หลัง ได้แก่

  1. อาคาร 1 ชั้น 1 แผนกวิชาอาหารและโภชนาการห้องพัสดุชั้น 2 แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตัดผมชาย ชั้น 3 ห้องสมุด ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตัดเย็บเสื้อผ้าเด็ก ห้องเรียน รายวิชาดนตรีและการขับร้อง
  2. อาคาร 2 ชั้น 1 ห้องศูนย์บ่มเพาะ ชั้น 2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย ชั้น 3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกศิลปกรรม
  3. อาคาร 4 ชั้น 1 แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ ชั้น 2 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการช่างจักรยานยนต์ ชั้น 3 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการช่างติดตั้ง ซ่อมเครื่องปรับอากาศ ชั้น 4   ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเขียนแบบ ชั้นดาดฟ้า  ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาเกษตรกรรม
  4. อาคาร 6 ชั้น 1 โรงอาหาร ชั้น 2 ห้องประชุมสีสุก ห้อง Living Room ห้องผู้อำนวยการ ห้องบริหารงานทั่วไป ห้องงานการเงิน ห้องงานบัญชี ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากร ห้องฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ ห้องระบบ Server งานศูนย์ข้อมูล ชั้น 3 แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์ ชั้น 4 แผนกวิชาช่างไฟฟ้า ชั้น 5 แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ชั้น 6 ห้องประชุม
  1. อาคารแฟลต (ศูนย์บริการสนับสนุนนักเรียน นักศึกษาพิการ) ชั้น 1 ห้องประชุม DSS ชั้น 2 แผนกวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ชั้น 3 ห้องพัก ชั้น 4 ห้องพัก
  1. อาคารรัตนโกสินทร์ ชั้น 1 แผนกวิชาช่างยนต์ ห้องงานประชาสัมพันธ์ ห้องพยาบาล ห้องงานทะเบียน ห้องฝ่ายวิชาการ ห้องรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ ห้องฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียน นักศึกษา ชั้น 2 แผนกวิชาคหกรรม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเสริมสวยหญิง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการนวด/สปา ชั้น 3 แผนกวิชาศิลปกรรม ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการตัดผมชาย ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเพ้ทน์สี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการศิลปะประดิษฐ์ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการลีลาศ ชั้น 4 แผนกวิชาพาณิชยการ ชั้น 5 ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการเครื่องหนัง ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการการบัญชี ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการแผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
  1. อาคารเรียนและปฏิบัติการ (วิทยาลัยเฉลิมพระเกียรติ) ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น
  2. บ้านพักนักเรียน นักศึกษา พิการ
bobby lee comedy sex on pills freezer pops addiction what else does viagra treat viagra alternative pills over the counter max male enhancement formula paltrox rx male enhancement pills vrox male enhancement reviews sex pills on shark tank does grapefruit help men sex drive forever products for erectile dysfunction how to cure my low sex drive x slim diet pill reviews gym classes to lose weight how to use one shot keto pill high protein diet foods for weight loss bupropion to lose weight what supplement suppresses appetite proburn keto acv gummies reviews can u lose weight in a sauna aerobic exercise lose weight apple cider vinegar and beet root gummies gnc all natural weight loss pills fastest way to lose weight during menopause does apple cider vinegar gummies help lower blood pressure fast acting diet pills uk elderberry thc sleep gummies cbd gummy bear recipe is bioscience cbd gummies legit regen cbd gummies for penile growth reviews cbd brownies does it help you sleep best cbd gummies for ibs cbd and thc lotion for pain cbd for anxiety and adhd pioneer woman cbd product cbd skin care products cbd products englewood co how many mg of thc gummies can you take vida cbd gummies review leva cbd gummies price difference between hemp and cbd for anxiety choice thc gummies strawberry lemonade