ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

     1️⃣ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.ปกติ (ปวส.) เปิดสอน ดังนี้

          1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

               สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทั

     2️⃣ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

          หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 12 แผนกวิชา ดังนี้

               1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

               2. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

               3. แผนกวิชาคหกรรม

               4. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

               5. แผนกวิชาพณิชยกรรม

               6. แผนกวิชาช่างยนต์

               7. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

               8. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

               9. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

               10. แผนกวิชาศิลปกรรม

               11. แผนกวิชาเกษตรกรรม

               12. แผนกวิชาก่อสร้าง

v swiss male enhancement pills male enhancement pill review are male enhancement pills effective love potion male enhancement pills what is extenze made of CBD gummies and premature ejaculation safe herbal male enhancement pills where can i buy rhino male enhancement strong back male enhancement pills the spark male enhancement formula extenze plus male enhancement 5 day supply rocket fuel male enhancement pills best natural herbal viagra do any erection pills work where can i buy a rhino pill uprise premium male enhancement pills otc male enhancement cvs what does extenze male enhancement do red pill 100mg male enhancement best penis enlargement liquad keto blast gummies dr oz apex keto gummies ingredients vitafusion apple cider vinegar gummy keto diet ozone gummies best lower belly fat burning foods does jumping on the trampoline burn belly fat go xtra keto gummies kim kardashian goli apple cider vineger gummies apple cider vinegar gummy recipe is kelly clarkson promoting keto gummies do super slim keto gummies really work weight loss supplements that make you feel full piping rock apple cider vinegar gummies how to burn belly fat the natural way medical weight loss supplements for sale does ice burn belly fat weight loss supplement drink shark tank weight loss supplement that was on shark tank via keto gummies shark tank emergen c apple cider vinegar gummies