ข้อมูลหลักสูตร

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จัดระบบการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 หลักสูตร คือ

     1️⃣ หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง.ปกติ (ปวส.) เปิดสอน ดังนี้

          1.1 ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

               สาขาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทั

     2️⃣ หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น

          หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น มี 12 แผนกวิชา ดังนี้

               1. แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์

               2. แผนกวิชาผ้าและเครื่องแต่งกาย

               3. แผนกวิชาคหกรรม

               4. แผนกวิชาอาหารและโภชนาการ

               5. แผนกวิชาพณิชยกรรม

               6. แผนกวิชาช่างยนต์

               7. แผนกวิชาช่างเชื่อมโลหะ

               8. แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์

               9. แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง

               10. แผนกวิชาศิลปกรรม

               11. แผนกวิชาเกษตรกรรม

               12. แผนกวิชาก่อสร้าง

no2 booster male enhancement ed over the counter pills bench male package enhancer taking male enhancement pills sex blog cbd gummies rhino pills official website drug of choice for erectile dysfunction pills to stop horniness penis enlargement pills erection pills australia puredrive boost male enhancement gummies is there medication to cure premature ejaculation how can i cure erectile dysfunction naturally and permanently cbd gummies for penis enlargment did kelly clarkson endorse keto gummies how much are keto bites gummies best food to burn fat belly belly fat burning breakfast herbalife belly fat burner price vysera cls weight loss supplement lifeline keto avc gummies workout routines to burn belly fat will running burn belly fat bodybuilding do keto acv gummies cause diarrhea super food to burn belly fat can vitamin c burn belly fat is kelly clarkson promoting keto gummies mayo clinic acv keto gummies keto drops acv gummies side effects oatmeal burn belly fat cbd gummies for autism symptoms delta 9 gummies how long does it last blue cbd gummies shark tank diffrence between hemp gummies and cbd gummies how to make cannabis gummies taste better how effective are cbd gummies for pain relief thc gummies raise blood pressure thc gummies mn where to buy does cbd gummies give you headaches cbd infused chill plus gummies watermelon slices