คณะผู้บริหารมอบหมายให้คณะครูฯ และผู้ปกครอง นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.2) สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล มีจิตอาสาในการเดินทางไปมอบสิ่งของอุปโภค บริโภค และเครื่องใช้ที่จำเป็นในการดำเนินชีวิตประจำวัน แก่ น.ส.กัณฐิกา เตจ๋า และครอบครัว

🕘 02 กรกฏาคม 2565

แผนกวิชาพณิชยการ มอบหมายให้ ครูอุดมชัย พรหมมา และครูยุวันดา มูลมาวัน เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้แก่ประชาชน เรื่อง การบริการพัฒนา(Top Up) ผลิตภัณฑ์ชุมชนเพื่อเพิ่มมูลค่าและการรับรองมาตรฐาน และการออกแบบสติ๊กเกอร์ฉลากสินค้า

🕘 27 มิถุนายน 2565

ศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้ารับการประเมิน ณ ห้องประชุมสีสุก จากคณะกรรมการ

🕘 23 มิถุนายน 2565

วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พร้อมด้วยวิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง และโรงเรียนกาวิละวิทยาลัย ร่วมกันจัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2565

🕘 23 มิถุนายน 2565

แข่งขันกีฬาลีลาศจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565

🕘 19 มิถุนายน 2565

ออกให้บริการชุมชนโครงการFixItCenter

🕘 19 มิถุนายน 2565

พิธีวันไหว้ครู และกิจกรรมปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2565

🕘 16 มิถุนายน 2565

พิธีเปิดโครงการFixItCenter ณ เทศบาลตำบลสันป่าเปา จังหวัดเชียงใหม่

🕘 12 มิถุนายน 2565

กิจกรรมกับมูลนิธิพัฒนาชุมชนและเขตภูเขา (พชภ.) ให้แก่นักศึกษา #ทุนกสศ. ปวส.2

🕘 7 มิถุนายน 2565

ร่วมพิธีเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี

🕘 3 มิถุนายน 2565