วิสัยทัศน์และพันธกิจ

วิสัยทัศน์ (VISION)

      “ผลิต พัฒนากำลังคน ฝึกอบรมวิชาชีพให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการอาชีวศึกษา” (We  aim to service as  a community colleges, producing and developing manpower, providing vocational training with quality and standards)

พันธกิจ (Mission)

  1. พัฒนาผู้สำเร็จการศึกษาให้มีความรู้ ทักษะ คุณธรรม จริยธรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ มีจิตสำนึก รักษ์สิ่งแวดล้อม 
  2. พัฒนาหลักสูตรฐานฐานสมรรถนะที่สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียน ชุมชน สถาน ประกอบการ และ ตลาดแรงงาน 
  3. พัฒนาครูด้านคุณธรรม จริยธรรมและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ 
  4. ส่งเสริม พัฒนาการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญตามหลักสูตรและมาตรฐานคุณวุฒิ อาชีวศึกษา
  5. พัฒนาระบบการบริหารจัดการบุคลากร สภาพแวดล้อม ภูมิทัศน์ อาคารสถานที่ ห้องเรียน ห้องปฏิบัติการ สื่อ แหล่งเรียนรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ และงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ
  6. สร้างความร่วมมือกับบุคคล ชุมชน องค์กรต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศในการจัด การศึกษา โดยใช้เทคโนโลยีที่เหมาะสม
  7. ส่งเสริม สนับสนุนให้มีการจัดทำนวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ งานสร้างสรรค์ งานวิจัย ให้สามารถ นำไปใช้ ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์และเผยแพร่สู่สาธารณะชน
do you need a prescription for viagra pills best supplement for male erectile dysfunction does prolong male enhancement work testosterone supplement sex drive stick shift male enhancement review does medicare pay for erectile dysfunction medications cbd gummies grow penis safest male enhancement supplement oh good apple cider vinegar gummies does acv really burn belly fat prime shape keto gummy reviews leanx keto gummies can goli apple cider vinegar gummies cause diarrhea how many keto gummies do you take in a day how often should you take keto acv gummies what to drink at bedtime to burn belly fat keto and bhb gummies best banned supplement for weight loss best fat burner for belly fat tmg supplement weight loss what is the active ingredient in keto acv gummies bladderwrack supplements weight loss side effects to keto gummies does push ups burn belly fat sweetstone cbd gummies cannabis gummy bear vial can cbd really help you sleep better cbd for anxiety and chronic pain pineapple coconut cbd plus gummies blue vibe cbd gummies fda approved can cbd gummies five cbd delta 8 thc gummies best cbd forums for pain cbd for life cannabidiol infused body care and pain relief shark tank keoni cbd gummies cbd hemp gummies for kids can cbd products make you fail a drug test how to use cbd infused e juice for anxiety top cbd gummy companies how many carbs in a thc gummy