สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเชิญคณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ อาชีวศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ สถานศึกษาในสังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ ร่วมงานไหว้สาปารมี พิธีสมโภชพระธาตุหลวง วัดพระสิงห์ฯ พระธาตุประจำนักษัตรปีมะโรง เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวโรกาสเจริญพระชนมพรรษา ครบ ๖ รอบ ประจำเดือนพฤษภาคม ณ มณฑลพิธี วัดพระสิงห์ วรมหาวิหารตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
กิจกรรมหน้าเสาธงของนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีธุรกิจดิจิทัล ทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา ทุน(กสศ.) และนักศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ศูนย์บริหารงานการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ศพอ.) เงินอุดหนุน ประจำปีการศึกษา 2567 โดย ในวันนี้ นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติขึ้นกล่าวเพื่อพบปะนักศึกษา โดยสอดแทรกคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามอันพึงประสงค์รวมทั้งเนื้อหาวาระที่สำคัญในเรื่องต่างอีกแก่นักศึกษา ทั้งนี้ มีคณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมกิจกรรมและให้กำลังใจแก่นักศึกษาทุกคนในครั้งนี้อย่างพร้อมเพรียงกัน
ดร.รัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางตุลารัตน์ ศรีน้อย หัวหน้างานครูที่ปรึกษา และนางสาวเดือนเพ็ญ มาเยอะ แกนนำนักศึกษา เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพสร้างภูมิคุ้มกันทางจิตใจแก่แกนนำครูและนักเรียนห่างไกลบุหรี่และสุรา ณ ห้องประชุมนกยูง โรงแรม ดิเอ็มเพรส เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมการประชุมกลุ่มสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนหลักสูตรการบริหารเเละการจัดการองค์ประกอบที่๑และ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ สำนักงานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 นำโดย นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ได้จัดประชุมคณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ประจำปีงบประมาณ 2567 1. เตรียมความพร้อม กิจกรรมเข้าค่าย การจัดนิทรรศการสถานศึกษาเฉพาะทางความพิการ 2.การดำเนินงานของ ศพอ.เหนือ 2
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 นำโดย นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ได้เข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567 โดยได้นำเสนอ โครงการอาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ ดังนี้ 1. โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ (สถานศึกษาเฉพาะทางด้านการจัดการศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) 2. โครงการ อาชีวศึกษาเพื่อคนพิการ (ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษา ภาคเหนือ 2 ที่ตั้ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่) 3. การจัดทำ Action Plan ประปีงบประมาณ พ.ศ.2567
นางรัชดาภรณ์ มะลิซ้อน ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ได้เข้าร่วมการประชุมเชิงปฎิบัติการเพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูงปี2567 (ระยะที่2) ณ ห้องแชฟไฟร์ 204 – 205 อาคารอินแพ็ค ฟอรั่ม เมืองทองธานี อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม ตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่3 ของ นางสาววาสนา ขอนขะจาว ครูประจำแผนกวิชาสามัญ-สัมพันธ์ และ นายทศพล บุญเลิศ ครูประจำแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ ในวันอังคาร ที่ 30 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสีสุก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ 2 จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวและขอพรจากผู้อาวุโส เวลา 08.30 น. ในวันจันทร์ที่ 29 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสีสุก

ขอขอบคุณ ร้านวินคอสเมติคและร้านวินซาลอนเน่ ที่ได้มอบวัสดุการเรียนรู้เสริมสวย ให้กับแผนกคหกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยคุณ Misato Otani และคุณ Mitzi Curlee ในวันพฤหัสบดีที่ 25 เมษายน 2567 ที่ผ่านมา

ยินดีต้อนรับนางสาวอรอนงค์ คำแหง ผู้อำนวยการศูนย์พัฒนาศักยภาพและอาชีพคนพิการหยาดฝน จังหวัดเชียงใหม่และคณะ ได้ร่วมลงนามทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ(MOU) ในโครงการพัฒนาคนพิการด้านการศึกษาและการมีงานทำ ใน(ระยะที่ 2) ซึ่งก่อนหน้าได้จัดพิธีลงนามใน(ระยะที่ 1)ไปแล้ว เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2567 ที่ผ่านมา ณ วิทยาลัยเทคนิคสันกำแพง
ยินดีต้อนรับนายอุดม พรมพันธ์ใจ ผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ผู้ติดตามให้เกียรติลงพื้นที่ในการตรวจเยี่ยมวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ตามนโยบายของ พลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ "เรียนดีมีความสุข"
เข้าร่วมโครงการสืบสานประเวณีปี๋ใหม่เมือง(รดน้ำดำหัวผู้อาวุโส) เพื่อสืบสานรักษาประเพณีและวัฒนธรรมไทย ณ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ ๑
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เข้ารับการประเมินและคัดเลือกสถานศึกษาวิชาชีพ เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ประจำปีการศึกษา 2566 ระดับภาคเหนือ ในวันอังคารที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องประชุมสีสุก วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่
ศูนย์การศึกษาพิเศษอาชีวศึกษาภาคเหนือ2 ได้ส่งครูผู้สอนผู้เรียนพิการของวิทยาลัย เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อยกระดับคุณวุฒิด้านการศึกษาพิเศษ ในการส่งต่อผู้เรียนพิการให้เข้าถึงโอกาสทางการอาชีวศึกษา อีกทั้งได้ร่วมจัดบูธแสดงนิทรรศการ พร้อมจำหน่ายผลิตภัณฑ์สินค้าเครื่องหนังทำมือ, แคปหมู และน้ำพริกตาแดง ซึ่งเป็นผลผลิตของนักศึกษาผู้เรียนพิการ
ร่วมพิธีถวายและห่มผ้าอังสะ พระเจ้าเก้าตื้อ สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่คู่วิทยาลัยมายาวนาน และการรำบวงสรวง โดย นักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น เพื่อเสริมสิริมงคลต้อนรับปี๋ใหม่เมืองล้านนาเชียงใหม่
ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1 ในระหว่างวันที่ 8-9 เมษายน พ.ศ 2567
เข้าร่วมพิธีวันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชและวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์ ประจำปี 2567 ณ ห้องราชพฤกษ์ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบ พระชนมพรรษา
วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เดินทางไปศึกษาดูงาน โครงการศึกษาดูงานเพื่อพัฒนาบุคลากรและศูนย์บ่มเพาะผู้ประกอบการอาชีวศึกษา ณ วิทยาลัยการอาชีพเถิน จังหวัดลำปาง
เข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพและวันอนุรักษ์มรดกไทย ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา
เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะเนื่องในวันที่ระลึกพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว พระมหาเจษฎาราชเจ้าและการจัดงานวันข้าราชการพลเรือน ในวันอาทิตย์ 31 มีนาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา

ขอแสดงความยินดีกับนายวิทยา โยนยิ่ง ได้รับการแต่งตั้งใ้ห้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยการอาชีพเถิน ด้วยความยินดียิ่ง

rhino male enhancement homepage new drugs to treat premature ejaculation how do they generaltiley treat erectile dysfunction buy cure for erectile dysfunction quick flow male enhancement customer service number can ayurvedic medicine cure erectile dysfunction male enhancement pills at stores male enhancer quantum pills ways to treat erectile dysfunction naturally key ingredient to increasig blood flow in sex pills male sexual enhancement reviews benefits of hypertension medication erectile dysfunction keto blast max acv gummies do destiny keto gummies really work bremenn clinical vysera cls weight loss supplement reviews firstline nutrition supplements and weight loss edmonton best food burn belly fat what do you eat when taking keto gummies ways to burn belly fat with cardio weight loss supplements g who sell CBD products CBD gummies death amazon best CBD lotion for muscle pain 500mg hemp gummies buy CBD products amazon pay most common CBD product types mako CBD balm for pain CBD creams for arthritis pain relief hardx CBD gummies price CBD apple CBD products CBD oil benefits for arthritis CBD starting dose for pain CBD oil benefits immune system what is in keoni CBD gummies CBD gummies for sleep aid CBD product inspection where to get CBD gummies or oil in tampa CBD oil increased productivity at job CBD sour blue raspberry gummy bears 10mg each 15 count CBD oil benefits effective levels