ข้อมูลสถานศึกษา

 • ปี พ.ศ. 2513 นายวิเวก ปางพุฒิพงศ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมอาชีพ กรอาชีวศึกษา ได้ส่งตัวนายอมร  สุริยะจันทร์ ให้ดำรงตำแหน่งครูใหญ่ พร้อมด้วย นายประเพชร บุญวรรณ นางขวัญตา กุลวนาโรจน์ นางสมพร  คงสกุล และนางพรพิมล  จิตยาภาตุ มาปฏิบัติราชการที่โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 จังหวัดเชียงใหม่ ในขณะนั้นโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 ยังไม่มีสถานที่ทำการเป็ของตนเองอย่างถาวร จึงได้ทำการเช่าตึกแถว 2 ชั้น อยู่ติดกับวัดผ้าขาว ถนนราชมรรคาและศาลาการเปรียญของวัดช่างแต้ม ถนนพระปกเกล้า ตำบลพระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เป็นที่ทำการเปิดสอนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 300 ชั่วโมง (5 เดือน) มีประชาชนทั่วไปสนใจสมัครเข้าเรียนเป็นจำนวนมาก ทางโรงเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนเหล่านั้นได้อย่างทั่วถึงเนื่องจากสถานการณ์ไม่เอื้ออำนวย
 • ปี พ.ศ. 2514 คณะผู้บริหารและครู – อาจารย์ ในตอนนั้นมีเพียงไม่กี่คน จึงได้เข้ากราบนมัสการท่านพระครูศรีปริยัติยานุรักษ์ เจ้าอาวาสวัดพันอ้น ถนนราชดำเนิน ซึ่งดำรงตำแหน่งเจ้าคณะอำเภอเมืองเชียงใหม่ในตอนนั้น เพื่อขอความอนุเคราะห์ใช้อาคารเรียนพระปริยัติธรรมใต้ถุนกุฏิ และศาลาการเปรียญของวัดพันอ้น เป็นสถานที่ทำการของโรงเรียน เนื่องจากมีบริเวณกว้างขวางกว่าที่เดิม คงจะตอบสนองความต้องการของประชาชนที่สนใจสมัครเข้าเรียนวิชาชีพได้อย่างทั่วถึงในระดับหนึ่ง ซึ่งท่านเจ้าอาวาสวัดพันอ้นก็ได้เล็งเห็นความสำคัญทางการอาชีพเป็นอย่างมาก จึงได้การสนับสนุนและอนุญาตให้ใช้สถานที่ของวัดพันอ้น เป็นสถานที่ทำการของโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 เชียงใหม่ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2514  เป็นต้นมา
 • ปี พ.ศ. 2515 การปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการใหม่ โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ทั่วประเทศได้ถูกโอนจากกองส่งเสริมอาชีพ กรมอาชีวศึกษา ได้สังกัดกองการศึกษาผู้ใหญ่กรมสามัญศึกษา ซึ่งปัจจุบันกองการศึกษาผู้ใหญ่ ได้ยกฐานะขึ้นเป็นกรมการศึกษานอกโรงเรียน แต่โรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 เชียงใหม่ และโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ตั้งอยู่ในจังหวัดใหญ่ ๆ อีกไม่กี่โรงเท่านั้นที่กรมอาชีวศึกษาได้ขอสงวนเอาไว้สังกัดกรมอาชีวศึกษาตามเดิม ต่อมาได้ประกาศเปลี่ยนชื่อโรงเรียนฝึกฝนอาชีพเคลื่อนที่ 32 เชียงใหม่ ก็เปลี่ยนชื่อเป็นโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ มีประชาชนสนใจสมัครเข้าเรียนวิชาชีพเพิ่มมากขึ้นตามลำดับ แต่ทางโรงเรียนก็ไม่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนได้อีกเช่นเคย
 • ปี พ.ศ. 2517 โรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ โดยการนำของว่าที่ร้อยตรี ชิตวีร์  บุญนาค
  และนายสุทิน พงษ์อำไพ ได้ปรึกษาหารือกับท่านเจ้าอาวาสวัดพันอ้น เพื่อจัดหาที่ดินที่จะใช้เป็นที่ทำการโรงเรียนอย่างถาวร โดยได้ติดต่อกับทางจังหวัดเชียงใหม่ เทศบาลนครเชียงใหม่ และหน่วยงานอื่น ๆ อีกหลายแห่ง ตลอดจนนักสังคมสงเคราะห์หลายท่าน จนกระทั่งได้ทราบว่ามีที่ดินแห่งหนึ่งอยู่ติดกับถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 4 ไร่ 3 งาน 54 ตารางวา ซึ่งเป็นที่ธรณีสงฆ์วัดสีสุก (ร้าง) ขณะนั้นเป็นที่ทำการของมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อนภาคเหนือ ซึ่งมีนายแพทย์มนู  แมนมนตรี เป็นประธานมูลนิธิฯ และได้ตกลงและยินยอมที่จะย้ายที่ทำการของมูลนิธิฯ ออกไปยังสถานที่แห่งใหม่ และให้ทางโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่โดยกรมอาชีวศึกษาขอเช่าที่ดินฝืนนี้ ต่อกรมการศาสนา กระทรวงศึกษาธิการ เพื่อใช้เป็นที่ทำการถาวรของโรงเรียนต่อไป 
 • ปี พ.ศ. 2518 – 2521 กรมอาชีวศึกษาได้จัดสรรงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารโรงฝึกงานชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง บ้านพักครู 2 ชั้น จำนวน 4 หลัง บ้านพักอาจารย์ใหญ่ 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง อาคารเรียนชั่วคราวชั้นเดียว จำนวน 1 หลัง ห้องสุขาชาย จำนวน 1 หลัง ห้องสุขาหญิง จำนวน 1 หลัง และได้รับบริจาคอาคารธุรการชั้นเดียว จากนายทองทรายบุรี จำนวน 1 หลัง พร้อมทั้งได้ดำเนินการจัดสร้างเสาธงด้วยเงินบำรุงการศึกษาของโรงเรียน
 • ปี พ.ศ. 2521 เมื่อก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้วนั้น จึงได้ย้ายที่ทำการของโรงเรียนจากบริเวรวัดพันอ้น ไปยังที่ทำการแห่งใหม่ ณ เลขที่ 49 หมู่ที่ 5 ถนนห้วยแก้ว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่นั้นมาจนถึงปัจจุบันนี้
 • ปี พ.ศ. 2522 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 3 ชั้น จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2524 – 2526 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 5 ชั้น จำนวน 1 หลัง  รั้วด้านหน้าโรงเรียน และบ้านพักภารโรง 1 หน่วย 2 ครอบครัว จำนวน 1 หลัง และเปิดสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรช่างฝีมือ (ปชม.) เมื่อปีการศึกษา 2526
 • ปี พ.ศ. 2529 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวร 4 ชั้น จำนวน 1 หลังปี พ.ศ. 2534 ได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านพักครูแบบแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และกระทรวงศึกษาธิการได้ ประกาศปรับปรุงเปลี่ยนชื่อโรงเรียนสารพัดช่างเชียงใหม่ เป็นวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2534 เป็นต้นมา 
 • ปี พ.ศ. 2536 วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ พิจารณาเห็นว่าสถานที่ทำการของวิทยาลัยที่ถนนห้วยแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีความคับแคบลงทุกขณะ และจังหวัดเชียงใหม่ มีอัตราการเจริญเติบโตของชุมชนเมือง การบริการทางสังคมและเศรษฐกิจอย่างรวดเร็วทำให้ประชาชนมีความต้องการทางด้านการศึกษาเพิ่มมากขึ้น การศึกษาที่จะสนองต่อความต้องการของสังคมเหล่านั้นได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์ ก็คือการศึกษาทางด้านวิชาชีพ วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ จึงได้มีโครงการที่จะขยายสาขาของวิทยาลัยออกไปที่อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ และเมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2536 กรมอาชีวศึกษา ได้พิจารณาอนุมัติในหลักการให้วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ขยายสาขาไปที่อำเภอสารภี โดยกรมที่ดิน กระทรวงมหาดไทย ได้อนุญาตให้ใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์ของสภาตำบลหนองผึ้ง (โรงเรียนวัดป่าแคโยง) หมู่ที่ 5 ตำบลหนองผึ้ง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ เนื้อที่ 4 ไร่ 1 งาน 64 ตารางวา เป็นที่ทำการของวิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ สาขาสารภี
 • ปี พ.ศ. 2537 วิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างบ้านพักภารโรงแบบแฟลต 14 หน่วย 4 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น (สาขาสารภี) จำนวน 1 หลัง และเปิดทำการสอนหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) เป็นปีแรก
 • ปี พ.ศ. 2538 – 2539 วิทยาลัยได้รับงบประมาณเพื่อก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการ 6 ชั้น จำนวน 1 หลัง และอาคารโรงฝึกงาน 3 ชั้น (สาขาสารภี) จำนวน 1 หลัง
 • ปี พ.ศ. 2548 ได้ทำความร่วมมือกับวัดตอนจั่นเปิดเป็นศูนย์การเรียนรู้อีก ๑ แห่ง วิทยาลัยสารพัดช่างเชียงใหม่ ศูนย์การเรียนรู้วัดดอนจั่น ตั้งอยู่ภายในบริเวณวัดดอนจั่น ตำบลท่าศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ ๕ (เจ้าอาวาสวัดดอนจั่นซื้อ ท่านเจ้าคุณพระประชานาถมุนี) อนึ่งรายการสิ่งปลูกสร้างที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น บางรายได้ทำการรื้อถอนแล้ว และทำการปลูกสร้างขึ้นมาทดแทนใหม่ ตามที่ได้รับงบประมาณ ทั้งนี้ก็เพื่อความเหมาะสมทางด้านการบริหารงาน และการพัฒนาอาคารสถานที่ ที่มีผลต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนตลอดจนสนองความต้องการของประชาชนที่สนใจเรียนวิชาชีพได้อย่างทั่วถึง
what supplements help erectile dysfunction can drinking watermelon help with erectile dysfunction the best cbd gummies for sex male enhancement atlanta georgia can viagra help enlarged prostate male piercing enhances sex allinanchor how to cure erectile dysfunction naturally and permanently erectafil cbd gummies review instant male arousal pills viagra how does viagra help with penile implant male enhancement penis proceudre penis enlargment pills reviews the mx male enhance male enhancement black pills vigorexin dinners to burn belly fat how do i burn my lower belly fat what do keto gummies contain can a diabetic take keto gummies how much do keto gummies cost super health keto gummies dr juan best workout for belly fat burn weight loss supplement approved by dr oz how to burn fat in belly fast apple cider vinegar gummies best time to take best way to burn belly fat to muscle power keto gummies review best thing to supplement sugar for weight loss hcg weight loss supplement side effects burn belly fat suppliment keto blast gummies when to take exercise to burn belly fat after delivery weight loss pills herbal supplements CBD over sleep effect of CBD on sleep hemp tissue and soil testing guidelines for CBD production darren clarke CBD gummies can i take CBD gummies to mexico ulixy CBD gummies reviews list of benefits from cbd how to make CBD infused pain salve using isolate